Klauzula informacyjna RODO

DANE ADMINISTRATORA

1. Administratorem danych osobowych jest: S Partners sp. z o.o., Jana Kozietulskiego 39 05-622 Belsk Duży, Polska, NIP 7972028521 www.grandkom.pl g.sobotka@grandkom.pl tel. 603377273

2. Administrator wyznaczył na inspektora ochrony danych osobowych: Grzegorz Sobótka, g.sobotka@grandkom.pl, tel. 603377273

CEL I PRZECHOWYWANIE DANYCH

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zapytania;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Dane użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

PRAWA UŻYTKOWNIKA

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Organem  ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza zapisy:
- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Klauzula informacyjna RODO

10. Dane udostępnione Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. a pdanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne.

Polecamy nasze inne kursy: